શહેરની સંસ્થાઓ
 
ન્યાય પ્રકિયા અને કાયદા - વ્યવસ્થા :
કોડીનારમાં ગાયકવાડ સરકાર વખતથી જ ન્યાયાલય આવેલ છે. તેમજ કાયદા - વ્યવસ્થા માટે પોલીસ કચેરી પણ આવેલ છે.
 
સંદેશો વ્યવસ્થા :
કોડીનારમાં ગાયકવાડ સરકાર વખતથી જ પોષ્ટ ઓફીસ હતી. જે નગર વિકાસ થતાં નવા મકાનમાં સોમનાથ મંદિર પાસે કાર્યરત છે.

 
પુસ્તકાલય :
કોડીનારમાં ૧૯૧૪ થી ’’ શ્રી પ્રતાપસિંહજી સાર્વજનીક પુસ્તકાલય ’’ શરૂ થયેલ છે. જે નગર માટે એક જ પુસ્તકાલય હોય બીજી એક સુવિધા પૂર્ણ પુસ્તકાલય બનાવવાનું નગરપાલિકા તરફથી વિચારાધીન છે.
 
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
Developed By: