સ્ટાફ અંગેની માહિતી
ક્રમ
સ્ટાફનું નામ
હોદ્દો
સીયુજી કોન્ટેકટ નંબર
1
શ્રી દેવીબેન ડી ચાવડા
ચીફ ઓફીસર
૯૯૯૯૦૩૮૪૩૮
2
શ્રી મહેશ આર પરમાર
પટાવાળા
૯૨૨૮૩૪૩૩૪૩
3
શ્રી ભાવેશ ઝાલા
સેનેટરી ઈન્સપેકટર
૯૯૭૪૦૬૮૮૮૯
4
શ્રી પી.જે.કુબાવત
ઓવરશીયર
૮પ૧૧૧૧૮૭૭૩
5
શ્રી યુ.એસ.સોલંકી
એકાઉન્ટન્ટ
૯૮ર૪૪૦૭૮૯૧
6
શ્રી સુનિલ.વી.વાળા
મહેકમ કલાર્ક,તથા લીગલ વિભાગ
૯૮ર૪પ૦૩પ૪૦
7
શ્રી યોગેશકુમાર પી.રૂપારેલ
કેશીયર
૯૯૦૪૪૯૧૩૯૧
8
શ્રી એમ.એલ.વ્યાસ
રીકવરી કલાર્ક
૭૭૭૭૯૯૧૯૫૫
9
શ્રીસંજયભાઈ એલચુડાસમા
પાણી પુરવઠા ધાટવડ
૯ર૭૬૩૦૭૮૮૧
10
શ્રી ધીરૂભાઈ ડી.કામળીયા
ફાયર ફાયટર વિભાગ
૯૨૨૭૩૩૯૭૭૦
11
શ્રી અબ્બાસભાઈ કે.જેઠવા
એમ્બ્યુલન્સ
૯૮ર૪૮૦ર૦૦૦
12
શ્રી અલ્લારખાભાઈ એમ. શેખ
એમ્બ્યુલન્સ
૯૮ર૪૧૪૧૪૦૯
13
શ્રી અજીતસિંહ ડી.બારડ
રજીસ્ટ્રી કલાર્ક,રીકવરી ઓફિસર
૯ર૭૭રપપરપ૮
14
શ્રી જસુભાઈ કે. બારડ
વાહન,લાઈટ, બગીચા વિભાગ અધિકારી
૯ર૭પ૧૧પ૯રપ
15
શ્રીમહેશભાઈ એચ.ચૌહાણ
સમાજ સંગઠક
૯૭૨૪૩૭૨૭૨૭
16
કુ.સવિતાબેન બી.સોલંકી
જન્મ-મરણ વિભાગ
૭૩પ૯૧ર૩૩૯૧
17
શ્રી કલીમઅસગર એમ.નકવી
વ્યવસાય વેરા તથા શોપ શાખા
૮૦૦૦૬૭૨૭૨૭
18
શ્રી અશોકભાઈ એલ.વાજા
જન્મ મરણ અને લગ્ન નોધણી,ચુંટણી લગત ની કામગીરી કલાર્ક
૯રર૮પ૩૩૪૯૯
19
શ્રી ધીરજગીરી બી. ગૈાસ્વામી
બોર્ડ ક્લાર્ક તથા RTI વિભાગ
૯ર૭૪૮૭૦૩૭૦
20
શ્રી નેહલબેન અમરસિંહભાઈ સોલંકી
સમાજ સંગઠન કલાર્ક
૭પ૭૩૮૩પ૮૯૮
21
શ્રી હાર્દીક કામળીયા
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર
૯૫૫૮૩૨૯૩૯૦
22
શ્રી અબ્દુલ વાહીદ બહેરૂની
રીકવરી તથા વાહન શાખા
૯૦૯૯૮૧૪૩૮૬
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
Developed By: