પ્રમુખશ્રી / ઉપપ્રમુખશ્રીની માહિતી
 
હાલમાં કોડીનાર નગરપાલિકામાં પ્રમુખશ્રી તરીકે શ્રીમતી ફાતમાબેન રફીકભાઈ જુણેજા કાર્યરત છે.
   વોર્ડ નં. ૩;
કોન્ટેકટ નં. : ૯૮૨૪૧૫૮૧૮૪
 
 
હાલમાં કોડીનાર નગરપાલિકામાં ઉપપ્રમુખશ્રી તરીકે શ્રી પ્રતાપભાઈ હમીરભાઈ સોલંકી કાર્યરત છે.
 વોર્ડ નં. ૭;
કોન્ટેકટ નં. : ૭૦૬૯૯૯૯૯૯૯
 
 
 
 
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
Developed By: