ઈ - ગવર્નન્સ
 
     કોડીનાર નગરપાલિકામાં જન્મ-મરણ નોંધણી, લગ્ન નોંધણી, ફરિયાદ નોંધણી વિભાગ, એકાઉન્ટ વિભાગ, ગુમાસ્તાધારા વિભાગ, વ્‍યવસાય વેરા વિભાગ, એસેટ મેનેજમેન્‍ટ તેમજ ટેક્ષ વિભાગ ને ઈ-ગવર્નન્સ કરેલ છે.
  
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
Developed By: